หน้าแรก
 
ผลดี-ผลร้าย พิมพ์
๔ กันยายน ๒๕๔๗

เหตุอย่างเดียวกันอาจเป็นผลดีสำหรับคนหนึ่ง
แต่เป็นผลร้ายสำหรับอีกคนหนึ่ง
ดังนั้น เหตุต่างๆ ใช่ว่าจะเป็นผลดีไปเสียทั้งหมด
และก็ใช่ว่าจะเป็นผลร้ายไปเสีย


อสิลักขณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org