หน้าแรก
 
การอยู่ร่วมกัน พิมพ์
๕ กันยายน ๒๕๔๗

เพราะกำไลสองอันกระทบกันจึงเกิดเสียงขึ้น

อยู่กับเพื่อน ก็มีคติอย่างนั้น


มหาชนกชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๙๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org