หน้าแรก
 
เวรย่อมระงับการไม่จองเวร พิมพ์
๙ กันยายน ๒๕๔๗

แต่ไหนแต่ไรมา เวรในโลกนี้ ย่อมระงับไม่ได้ด้วยการจองเวร
แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร

นี่เป็นธรรมดาที่เก่าแก่


ทีฆีติโกสลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๑๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org