หน้าแรก
 
ผู้ตระหนี่ทรัพย์ พิมพ์
๑๐ กันยายน ๒๕๔๗

ในโลกนี้ก็มีเหมือนกัน คนบางคนก็เก็บออมทรัพย์ไว้ได้มากมาย
แต่ไม่ยอมใช้สอยเพื่อตัวเอง ทั้งไม่เจือจานแก่ญาติพี่น้องตามสมควร

คือไม่ยอมจ่ายเป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ดอกไม้ หรือเครื่องสำอางใดๆ ด้วยความเสียดาย
ทั้งไม่ยอมช่วยเหลืออะไรญาติพี่น้องเลยสักครั้ง


มัยหกสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๔๕–๙๔๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org