หน้าแรก
 
ความมัวเมา พิมพ์
๑๓ กันยายน ๒๕๔๗

จากความมัวเมา ก็เกิดจากความประมาท
จากความประมาท ก็เกิดความเสื่อม

จากความเสื่อม ก็เกิดโทษไปทั่ว

ดังนั้น จงอย่ามัวเมา


ภัณฑุติณฑุกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๙๓๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org