หน้าแรก
 
ผลงานของผู้มีปัญญา พิมพ์
๑๕ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้ใดฉลาดในการแยกแยะเหตุผลการงาน
ขยันตามเวลา ไม่เกียจคร้าน บากบั่น

ทำงานตามเวลา ผลงานของผู้นั้นย่อมสำเร็จ


เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๐๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org