หน้าแรก
 
ธรรมของคนดี พิมพ์
๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

แท้จริง เพื่อนย่อมสละชีวิตเพื่อเพื่อนได้

นี่เป็นธรรมของเหล่าคนดี


มหาอุกกุสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๗๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org