หน้าแรก
 
ผู้รู้เท่าทันการณ์ พิมพ์
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้ที่รู้เท่าทันการณ์ที่เกิดขึ้นได้ฉับพลัน

ย่อมพ้นจากการเบียดเบียนของศัตรูได้

เหมือนไก่พ้นจากเงื้อมมือของแมว


กุกกุฏชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๐๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org