หน้าแรก
 
ผู้มีสุข พิมพ์
๒๙ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้ใดเป็นผู้เยือกเย็น ไม่มีอุปธิ ไม่ติดในกาม

ผู้นั้นเป็นพราหมณ์ เป็นผู้ดับแล้ว อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ


สํ. ส. ๑๕/๓๑๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org