หน้าแรก
 
อนุชาตบุตร พิมพ์
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

อนุชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา คือ มีคุณธรรมความดี มีความประพฤติตามอย่างบิดามารดา

อนุชาตบุตร โดยตรงได้แก่บุตรธิดาของบิดามารดาซึ่งเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม เสียสละ มีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ ตัวเองก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับบิดามารดา โดยอ้อมได้แก่บุตรธิดาที่มีความรู้ฐานะ อาชีพ และกิริยามารยาทต่างๆ ตลอดถึงจิตใจเหมือนบิดามารดา

อนุชาตบุตร ตรงกับภาษิตไทยที่ว่า “ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org