หน้าแรก
 
อนุปุพพิกถา พิมพ์
๒ กันยายน ๒๕๔๗

 

อนุปุพพิกถา แปลว่า เรื่องหรือคำสอนที่แสดงไปโดยลำดับ

อนุปุพพิกถา หมายถึง พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงสูงขึ้นไปตามลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อให้มองเห็นได้ ชัดเจนจนสามารถปล่อยวางความยึดติดอยู่กับกามคุณได้

อนุปพพิกถา มี ๕ เรื่อง คือ

๑. ทานกถา เรื่องการให้ทาน ประโยชน์ของการให้ทาน

๒. สีลกถา เรื่องการรักษาศีล ประโยชน์ของการรักษาศีล

๓. สัคคกถา เรื่องสวรรค์อันเป็นอานิสงส์ที่ได้จากทานและศีล

๔. กามาทีนวกถา เรื่องโทษของกามคือ ความสุขในสวรรค์

๕. เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์ของการออกบวชคือการออกจากกาม

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org