หน้าแรก
 
อนุพุทธ พิมพ์
๓ กันยายน ๒๕๔๗

 

อนุพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ตาม คือ พระสาวกผู้ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า

อนุพุทธ หมายถึง ผู้ได้ตรัสรู้ธรรมโดยอาศัยการสดับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามจนได้บรรลุ มิใช่ผู้ตรัสรู้ธรรมได้เองตามลำพังหากตรัสรู้ธรรมได้เองเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า

อนุพุทธ ได้แก่พระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหันต์ มีทั้งภิกษุและภิกษุณี เช่น พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระอานนท์ มหาปชาบดีโคตมีเถรี ปฎาจาราเถรี

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org