หน้าแรก
 
พระผู้มีพระภาคเจ้า์ พิมพ์
๙ กันยายน ๒๕๔๗

 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง

พระผู้มีพระภาคเจ้า แปลมาจากคำว่า ภควา มีความหมายหลายนัย คือ

  • ผู้มีโชค คือมีบารมีอย่างยิ่งยวดที่จะอำนวยสุขที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้ได้
  • ผู้หักทำลาย คือหักราคะ โทสะ โมหะ และบาปธรรมทั้งหลายได้แล้ว

- ผู้ประกอบด้วยภคธรรม คือความเป็นใหญ่ โลกุตรธรรม เกียรติยศ ความงามสง่า ความสำเร็จประโยชน์ ความเพียรพยายาม

  • ผู้จำแนก คือเปิดเผย แสดงธรรม
  • ผู้คบ คือเสพ ทำให้มากซึ่งวิหารธรรม คือความสงบสงัด
  • ผู้คลี่คลายการไปในภพทั้งหลายแล้ว คือไม่ต้องไปเกิดอีก
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org