หน้าแรก
 
พุทธศาสนา พิมพ์
๑๒ กันยายน ๒๕๔๗

 

พุทธศาสนา แปลว่า ศาสนาของพระพุทธเจ้า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรียกเต็มว่า พระพุทธศาสนา

พุทธศาสนา หมายถึงศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่น ผู้ฉลาด ผู้หมดกิเลสแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่สอนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ฉลาดด้วยและเป็นศาสนาที่ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงเข้ามาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้ฉลาดตาม

พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ประกอบด้วยลักษณะแห่งศาสนาครบถ้วน คือมีศาสดาผู้สอนมีคำสอนที่เป็นหลักคือธรรม มีสาวกประกาศศาสนา มีสถานที่สำหรับเผยแผ่และทำกิจกรรมทางศาสนา และมีพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสนา ดำเนินการเผยแผ่และดำรงสืบสานกันมา

 


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org