หน้าแรก
 
พุทธศาสนิกชน พิมพ์
๑๓ กันยายน ๒๕๔๗

 

พุทธศาสนิกชน แปลว่า คนที่นับถือพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนิกชน หมายถึงคนที่ตกลงใจน้อมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวประจำชีวิต ยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เต็มใจที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เต็มใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมคือ เว้นจากการทำความชั่ว ทำแต่ความดีและทำจิตใจให้หมดจดจากกิเลส ด้วยการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เช่น ให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เพื่อขัดเกลา อบรมบ่มเพาะกาย วาจา ใจให้งดงามเรียบร้อย ให้สงบนิ่งและให้พ้นจากความเศร้าหมองต่างๆ

พุทธศาสนิกชน ที่พึงประสงค์คือผู้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ ผู้ฉลาด ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่งมงามไม่ประมาทมัวเมา ไม่หลงไปตามประแสกิเลส

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org