หน้าแรก
 
มหาภิเนษกรมณ์์ พิมพ์
๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

 

มหาภิเนษกรม ณ์ แปลว่า การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่

มหาภิเนษกรมณ์ หมายถึงการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้า ที่เรียกการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงออกบวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยทรงเห็นว่า โมกขธรรมนี้จะเป็นเครื่องปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่พระองค์และแก่ชาวโลกทั้งปวงได้ จึงกล่าวว่าการออกบวชของพระองค์เป็นไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือโมกขธรรม

มหาภิเนษกรมณ์ ใช้เรียกเฉพาะการบวชของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การบวชของพระสาวกใช้ว่า “ ออกบวช” เฉยๆ

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org