หน้าแรก
 
มัชฌิมาปฏิปทา พิมพ์
๒๔ กันยายน ๒๕๔๗

 

มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง ทางสายกลาง

มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป คือไม่หมกมุ่นอยู่แต่ในกาม และไม่ทำตัวให้ลำบาก เป็นเหตุให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานได้

มัชฌิมาปฏิปทา ในทางปฏิบัติคือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฐิเป็นต้น

มัชฌิมาปฏิปทา ถูกนำมาใช้ในคำทั่วไปสั้นๆ ว่า มัชฌิมา เช่นกล่าวว่า “ ทำอะไรให้เป็นมัชฌิมาเข้าไว้เป็นดีที่สุด”

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org