หน้าแรก
 
สร้างตึก-สร้างคน พิมพ์
๖ กันยายน ๒๕๔๗

อันตึกราม
สร้างไม่นาน
  แต่สร้างยาก
มิให้ผล  

ใหญ่โต
ก็สำเร็จ

นั้นหรือ
ทุกครั้ง

รโหฐาน
เสร็จทุกคน

คือสร้างคน
ดุจตั้งใจฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org