หน้าแรก
 
ปากหอยปากปู พิมพ์
๒๔ กันยายน ๒๕๔๗

มีเงินทอง
หากขาดเนื้อ
จักติดขัด
ปากพูดจา
พูดอะไร
ขาดอำนาจ
คับข้องใจ
เขาก็เห็น
ใครก็เชื่อ
วาสนา

ไร้ราคา

เป็นปากปูฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org