หน้าแรก
 
กำหนดสติ พิมพ์
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

เมื่อใด บัณฑิตรู้ว่า ชราและมรณะเป็นทุกข์

กำหนดรู้ทุกข์ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งปุถุชน

มีสติเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ประสบความยินดีที่ยิ่งกว่านั้น


ขุ.เถร. ๒๖/๓๔๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org