หน้าแรก
 
ผู้ไม่ไปสู่ทุคติ พิมพ์
๖ ตุลาคม ๒๕๔๗

ชนเหล่าใด ฉลาดในขนบธรรมเนียมโบราณ และประกอบด้วยจารีตประเพณีดี

ชนเหล่านั้น ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ


ขุ. ชา. สตตติ. ๒๘/๖๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org