หน้าแรก
 
ผู้ไม่หวั่นไหว พิมพ์
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗

ภิกษุผู้เห็นโทษในกาม มีความประพฤติประเสริฐ
ปราศจากตัณหา มีสติทุกเมื่อ

พิจารณาแล้ว ดับกิเลสแล้ว

ย่อมไม่มีความหวั่นไหว


ขุ. จู. ๓๐/๓๕

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org