หน้าแรก
 
การคบคน พิมพ์
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

ควรคบคนที่คบตน
ไม่ควรคบคนที่ไม่คบตน

ผู้ใดไม่คบคนที่คบตน

ผู้นั้นชื่อว่าไม่มีธรรมของสัตบุรุษ

ขุ . ชา . ปญฺญาส . ๒๘ / ๒๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org