หน้าแรก
 
ผู้ประมาท พิมพ์
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

คนเหล่าใด อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่

คนเหล่านั้นเข้าถึงกายอันเลว ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน

ม. อุป. ๑๔/๓๔๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org