หน้าแรก
 
ผู้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น พิมพ์
๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

ผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของเราในนามรูป โดยประการทั้งปวง

และผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปที่ไม่มีอยู่

ผู้นั้นแลท่านเรียกว่าภิกษุ

ขุ. ธ. ๒๕/๖๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org