หน้าแรก
 
ปิยวาจา พิมพ์
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

ควรกล่าววาจาที่น่ารัก อันผู้ฟังยินดีเท่านั้น

เพราะคนดีไม่นำพาคำชั่วของผู้อื่นแล้ว กล่าวแต่คำไพเราะ

ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org