หน้าแรก
 
สังฆเภท พิมพ์
๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สังฆเภท แปลว่า การทำสงฆ์ให้แตกกันการทำลายสงฆ์, ความแตกกันแห่งสงฆ์

สังฆเภท หมายถึงการยุยง การขวนขวายให้สงฆ์แตกความสามัคคีกัน ไม่ปรองดองกันจนถึงกับแยกกันทำอุโบสถสังฆกรรม แม้จะมีการห้ามปรามตักเตือนจนสงฆ์ประชุมกันให้เลิกละการกระทำอย่างนั้นเสียก็ยังไม่ปฏิบัติตาม ยังฝืนทำเช่นนั้นอีกไม่เลิกรา เช่นนี้จัดเป็นสังฆกรรม

สังฆเภท จัดเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมที่มีโทษหนักที่สุดเท่ากับโทษฆ่าบิดามารดา มีผลถึงห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทีเดียว ผู้ทำสังฆเภทองค์แรกคือพระเทวทัต


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org