หน้าแรก
 
สังฆมณฑล พิมพ์
๖ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สังฆมณฑล หมายถึงวงการสงฆ์ วงการของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับคำที่ใช้ว่า วงการเมือง วงการทหาร วงการตำรวจ เป็นต้น

สังฆมณฑล เป็นการรวมตัวอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์อย่างสันติ โดยมีพระธรรมวินัยซึ่งเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเป็นแกนกลางเป็นหลักยึด มีระเบียบแบบแผนที่วางไว้เป็นแบบปฏิบัติเหมือนๆ กัน และอยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ตามที่กฎหมายกำหนด

สังฆมณฑล ในประเทศไทยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประมุข มีคณะสงฆ์ที่มีตำแหน่งต่างๆ ทำหน้าที่ปกครองกันไปตามลำดับ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่กำหนดกันขึ้นไว้เป็นหลัก


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org