หน้าแรก
 
สังฆราช พิมพ์
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สังฆราช แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ

สังฆราช หมายถึงพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล เรียกเต็มว่า สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เรียกย่อว่า สมเด็จพระสังฆราช

สังฆราช อีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อตำแหน่งพระมหาเถระผู้ใหญ่สูงสุดเช่นนั้น โดยเรียกว่า ตำแหน่งสังฆราช หรือ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

สังฆราช ในสังฆมณฑลไทย กฏหมายกำหนดให้มีพระองค์เดียวมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งนี้เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคี ในหมู่สงฆ์จึงเท่ากับทรงดำรงอยู่ในฐานะ พระสังฆบิดร ด้วย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org