หน้าแรก
 
สำนักสงฆ์ พิมพ์
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สำนักสงฆ์ คือ วัดที่ยังมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

สำนักสงฆ์ หมายถึง สถานที่ที่ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้ว มีพระสงฆ์อยู่อาศัยประจำเหมือนวัดทั่วไป แต่ยังไม่มีวิสุงคามสีมาคือยังไม่มีอุโบสถหรือโบสถ์ หรือมีแต่ยังไม่ได้ผูกสีมา สถานที่ เช่น นั้นมีสิทธิใช้คำว่า “ วัด” นำหน้าเหมือนวัดทั่วไป

สำนักสงฆ์ มิใช่สถานที่เพียงเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณรซึ่งยังมิได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดตามกฎหมาย สถานที่เช่นนั้นเรียกว่า ที่พักสงฆ์ มิใช่ สำนักสงฆ์


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org