หน้าแรก
 
สูตร พระสูตร พิมพ์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สูตร แปลว่าเส้นด้าย, เส้นบรรทัด, แบบ, ข้อบ่งชี้เนื้อความ, เรื่องเล่า

สูตร ในคำวัดหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เป็นหลักปฏิบัติ เป็นคำอธิบายข้อธรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งทำธรรมดา คำประพันธ์ และเรื่องเล่าเหตุการณ์ในอดีต เรียกทั่วไปว่า พระสูตร เรียกเต็มว่า พระสุตตันตปิฎก

พระสุตตันตปิฎก คือที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสูตร มี ๕ หมวดใหญ่คือ ๑) ทีฆนิกาย ๒) มัชฌิมนิกาย ๓) สังยุตตนิกาย ๕) อังคุตตรนิกาย ๕) ขุททกนิกาย มีคำย่อหรือหัวใจว่า ที ม สัง อัง ขุ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org