หน้าแรก
 
โสดาบัน พิมพ์
๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

โสดาบัน แปลว่า ผู้ตกกระแสแห่งพระนิพพานแล้ว คือผู้ถึงกระแสอริยมรรคครั้งแรก

โสดาบัน เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโสดาปัตติผล เป็นอริยบุคคลระดับแรก ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลขั้นสูงต่อไปอีก

โสดาบัน เป็นผู้ละสังโยชน์ ๓ ระดับต่ำ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสได้เด็ดขาดแล้ว

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org