หน้าแรก
 
สังเวชนียสถาน พิมพ์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สังเวชนียสถาน แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ

สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่นเบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีเมื่อได้ไปพบเห็น

สังเวชนียสถาน มี ๔ แห่ง คือ

๑. สถานที่ประสูติ

๒. สถานที่ตรัสรู้

๓. สถานที่แสดงปฐมเทศนา

๔. สถานที่ปรินิพพาน

สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญเพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ


 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org