หน้าแรก
 
ขุมทรัพย์วิเศษ พิมพ์
๖ ตุลาคม ๒๕๔๗

อันทรัพย์สิน
สู้ลำบาก

ย่อมประสบ
จำเอามา  

นั้นไซร์
เล่าเรียน

พบได้

ฝึกทำ

หาไม่ยาก
เพียรศึกษา
ในตำรา
เป็นร่ำรวยฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org