หน้าแรก
 
ป้ายจราจร พิมพ์
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

คนขับรถ
ย่อมปลอดภัย
คนเราพลาด
หากคิดตรง

เมื่อหยุดรถ
ถึงปลายทาง
ทำผิดไป

หยุดทำได้

ตามกฎได้
อย่างประสงค์

ไม่เจตน์จง

ปลอดภัยเอย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org