หน้าแรก
 
อ่านหนังสือ-อ่านคน พิมพ์
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

การอ่านคน
ต้องค่อยค่อย
เหมือนกับอ่าน
ค่อยฝึกฝน
   

อ่านยาก
อ่านไป

หนังสือ

อ่านไป

ลำบากหน่อย
จึงได้ผล

ฝึกปรือตน
รู้ได้จริงฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org