หน้าแรก
 
ผู้หาโทษเพราะปาก พิมพ์
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

คนที่เกิดมามีผึ่งเกิดอยู่ในปาก

คนโง่กล่าวคำไม่ดี

ก็ชื่อเอาผึ่งถากตัวเอง

องฺ. ทสก. ๒๔/๑๘๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org