หน้าแรก
 
ผู้มีปิยวาจา พิมพ์
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆ ขัดใจ

ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริง

เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์

ขุ. ธ. ๒๕/๗๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org