หน้าแรก
 
ที่สุดแห่งชีวิต พิมพ์
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้ว

ล้วนมีแตกเป็นที่สุด ฉันใด

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๖๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org