หน้าแรก
 
ผู้เกียจคร้าน พิมพ์
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี

แต่ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้นั้น

ขุ. ธ. ๒๕/๓๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org