หน้าแรก
 
ผู้ข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก พิมพ์
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว

ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ

ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก

สํ. ส. ๑๕/๗๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org