หน้าแรก
 
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน พิมพ์
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง
ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก
ผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนินไปแล้ว
จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร

ขุ. ธ. ๒๕/๕๑

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org