หน้าแรก
 
ผู้เศร้าโศก พิมพ์
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

คนเขลา ไม่มั่นคงในศีล ถูกติเตียนในโลกนี้

และละโลกไปแล้ว ย่อมเสียใจในอบาย

ชื่อว่าย่อมเสียใจในที่ทั้งปวง

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org