หน้าแรก
 
คุณแห่งศีล พิมพ์
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

หญิงและชายผู้มีศีล รักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘

ทำบุญอันมีสุขเป็นกำไร จึงไม่ถูกติเตียน ย่อมเข้าถึงสวรรค์

องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org