หน้าแรก
 
คนพาล พิมพ์
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา

แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด

การคบกับคนพาลก็ฉันนั้น

ขุ. ชา. มหา. ๒๗/๓๐๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org