หน้าแรก
 
การคบคน พิมพ์
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ในกาลไหนๆ ผู้คบคนเลว ย่อมเลว
คนคนเสมอกัน ไม่พึงเสื่อม

คบหาคนประเสริฐ ย่อมพลันเด่นขึ้น

เหตุนั้นควรคบคนที่สูงกว่าตน

องฺ. ติก. ๒๐/๑๕๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org