หน้าแรก
 
ผู้ถือตัว พิมพ์
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ผู้ใดยกย่องตนและดูหมิ่นผู้อื่น
เป็นคนเลวเพราะการถือตัวเอง
พึงรู้ผู้นั้นว่าเป็นคนเลว

ขุ.สุ.๒๕/๓๕๑

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org