หน้าแรก
 
ผู้มีสติ พิมพ์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า เจริญเมตตาไม่มีประมาณ

สังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นแห่งอุปธินั้น ย่อมเบาบาง

อง.อฎฐก. ๒๓/๑๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org