หน้าแรก
 
วิจิกิจฉา พิมพ์
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

วิจิกิจฉา แปลว่า ความลังเล ความสงสัย ความไม่แน่ใจ

วิจิกิจฉา หมายถึงความที่ใจเกิดความสงสัยกังวล ตัดสินใจไม่ได้ เกิดความไม่แน่นอน โดยเฉพาะเกิดความลังเลสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์ เป็นต้น จัดเป็น นิวรณ์ คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้เข้าถึงจิต

วิจิกิจฉา เกิดจากอโยนิโสมนสิการ คือ มิได้พิจารณาโดยแยบคาย แก้ได้ด้วยการเจริญธาตุกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org