หน้าแรก
 
โลกวิทู พิมพ์
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

โลกวิทู แปลว่า ผู้รู้แจ้งโลก ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้า เป็นบทพระพุทธคุณบทหนึ่ง

โลกวิทู หมายถึงทรงรู้แจ้งเรื่องราวของโลกทั้งสาม เช่นทรงรู้แจ้งถึงความเป็นไปตามธรรมดาของสังขารทั้งปวง ทรงรู้ถึงพื้นเพอุปนิสัยของสัตวโลกทั้งหลาย ทรงรู้ถึงวิธีแสดงธรรมนำให้สัตว์โลก ซึ่งแตกต่างกันได้บรรลุธรรมตามควรแก่อุปนิสัย เป็นต้น

โลกวิทู แสดงถึงพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเผยแผ่และวางรากฐาน พระพุทธศาสนาบรรลุผลสำเร็จด้วยดี เช่นทรงแสดงธรรมถูกกับอุปนิสัยของผู้ฟังทำให้เข้าใจและได้บรรลุธรรมไม่ยาก


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org